Over Ons

Kosten & praktijk voorwaarden

De kosten van muziektherapie bedragen €70,- euro per uur. Vanuit de aanvullende verzekering kan het mogelijk zijn om deze kosten voor een deel vergoed te krijgen. Soms is een werkgever bereid een deel van de kosten te vergoeden.

Wanneer u al een behandelaar heeft en deze heeft voor u een DBC afgesloten vanuit de SGGZ is het mogelijk om de therapie onder te brengen in de DBC. Neem hiervoor contact op met uw behandelaar of met Musispectrum voor meer informatie.

De algemene voorwaarden van de praktijk zijn hieronder te lezen.

Algemene Voorwaarden Musispectrum

Beroepsprofessionaliteit

De vaktherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziek Therapie (NVvMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op http://www.nvvmt.nl en op www.vaktherapie.nl.

De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.

http://www.vaktherapie.nl/userfiles/files/downloads_openbaar/2010-07-14_Beroepscode_def_pdf.pdf

In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (www.vaktherapie.nl) en ligt ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

  http://www.vaktherapie.nl/userfiles/files/downloads_openbaar/Reglement%20Klachtencommissie%20maart%2020081.pdf

Behandeling

In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.

Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.

De sessies duren 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.

De therapeut maakt gebruik van intervisie en supervisie, waarbij gegevens geanonimiseerd gebruikt kunnen worden.

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO). Deze kunt u opvragen bij uw therapeut.

Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte is de waarnemend therapeut Renate Hoenselaar, danstherapeute. Zij is te bereiken via 06-13486648 of info@vaktherapiedans.nl

Kosten

De kosten per therapiesessie van 60 minuten bedragen € 70,- . 

U dient zelf te vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Muziek Therapie, aangesloten bij de FVB en aangesloten is bij de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Annulering van de therapie

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt de tijd in rekening gebracht.